Дейност 1 по проект << Социална интеграция без граници >>.

Автор : Център Динамика - гр. Русе Дата : 26.07.2013

Цел на Дейност 1: Проучване на опита на Германия в областта на социалните предприятия и възможностите за социално включване и прилагането му в България.

При изпълнение на дейността ще се проведе тим билдинг на експертния екип с цел уточняване на задачите и установяване на екипни отношения.
Немски експери проучване ще проучат опита на Германия в областта на социалните предприятия.
Български експерт анализи и методик, подпомогнати от консултанти в областта ще изготвят анализ и методика за прилагането на изведената добра практика.
Резултатите ще бъдат изнесени на Конференция, която ще се проведе в гр.София.

Още новини :