Електронен бюлетин 3 по проект Социална интеграция без граници

Автор : Център Динамика - Русе Дата : 31.01.2014

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържание-то на документа се носи от Сдружение«ЦЕНТЪР ДИНАМИКА», гр.Русе и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Още новини :