Проект: BG05M2OP001-3.001-0030-C001,`Щастливо детство за децата на община Иваново`

Автор : Център Динамика Дата : 02.11.2016

ГЛАВНА ЦЕЛ:Повишаване качеството на образование,осигуряване на равен достъп и нови образователни възможности на децата и техните семейства в неравностойно положение в община Иваново.

ОБЩА СТОЙНОСТ:196 697.90 лв.,от които 167 193.22 лв.европейско и 29 193.68 лв.национално съфинансиране.

НАЧАЛО: 27.07.2016г.         КРАЙ: 27.07.2018г.