НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 2016 - Обединени срещу насилието, за Сигурност и Солидарност

Автор : Център Динамика Дата : 29.11.2016

Сдружение “Алианс за защита от насилие, основано на пола” гр. Варна, ул. "Синчец" №21 Тел: 052 609 677; 0888 436 754, Тел/факс: 052 613 830 E-mail: bulgarian_alliance@mail.bg, office@bgrf.org, sos@mail.bg, sos@ssi.bg www.alliancedv.org


НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 2016 - Обединени срещу насилието, за Сигурност и Солидарност

Позиция и призив на Алианс за защита от насилие основано на пола (АЗНОП)
Алианс за защита от насилие основано на пола се присъединява към Европейската кампания Step up и към Европейската коалиция за премахване на насилието срещу жени!
– Време за Обединение за качествен скок и промяна в законодателство и политики за повече сигурност и пълен достъп до услуги за пострадалите от домашно насилие и други форми на насилие, основано на пола.
Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” е водещо в България широко доброволно обединение от неправителствени организации, реализиращи дейности и услуги в областта на превенцията на насилието и предоставянето на услуги и програми за пострадалите, създадено през 2009 г. Всички организации членове се ползват с авторитет и призната експертиза на национално и местно равнище, както и на международно ниво. Всички организации от Алианса са доставчици на социални услуги и работят активно в областта на директната работа с жертвите и рисковите групи, оказват социална, психологическа и юридическа подкрепа на жертви по Закона за защита от домашното насилиe. АЗНОП има и активна застъпническа дейност и лобиране за промени в националното законодателство, с оглед гарантиране на по-ефективна закрила и защита от насилие. Една от организациите от Алианса е специализирана в областта на фондонабирането за каузи за равнопоставеност и срещу насилието. Алиансът обединява организации от 11 града в България, които познават и прилагат законовите механизми за защита на лицата, засегнати от домашно насилие, те участват активно в мониторинга по прилагане на законодателството и провеждането на превантивни дейности сред рискови групи.
В течение на 2016 година организациите, членове на Алианса са оказали подкрепа на над 3500 пострадали от насилие, предимно жени и деца, над 800 жени и деца са били настанени и обгрижени в кризисните центрове управлявани от членовете на Алианса.
От 2013 година Алиансът за защита от насилие основано на пола, благодарение на дългогодишния и разнообразен опит на своите членове и експерти провежда програма за обучение на специалисти – полицаи, магистрати, социални работници, психолози по проблемите на превенция на насилието основано пола, наречена Академия за превенция на насилието. По тази програма бяха обучени вече над 250 специалисти от цялата страна. Линк към филма от обучението на магистрати по програмата през 2015 - 2016 година може да намерите тук: https://youtu.be/vWwRTZRhh_Q
За изпълнението на изискванията на Истанбулската конвенция за повече и по- специализирани услуги, в началото на 2017 година в рамките на Алианса ще се открие специализирана национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие,
2
обслужвана от специалисти и допълваща и свързваща услугите както на организациите на Алианса, така и на други организации в страната.
Проведените от организациите от Алианса изследвания през тази година показват сериозни пречки при защита от насилие основано на пола и необходимостта от специална закрила на следните групи лица:
- Жените и момичетата с увреждания имат ограничен достъп до услуги и нямат достъп до правосъдие
- При жените в процес на международна закрила има трудности при идентификацията на случаите на насилие, те нямат информация и не разполагат с достъп до специализирани услуги
- Жените и момичетата от малцинствени общности се сблъскват с различни форми на насилие и дискриминация, както и с много предразсъдъци
- Необходима е подкрепа за сътрудничеството между НПО работещи срещу насилието над жени и момичета и организациите работещи за правата на уязвими и малцинствени групи.
Мониторингът на приложението на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), проведен от всички членове на Алианса по места, показва все още непоследователно приложение на закона от съдилищата, като не се идентифицират всички форми и проявления на домашното насилие и не се защитават достатъчно децата свидетели на насилие. На практика липсва всякаква наказателна защита на пострадалите от домашно насилие и затова в голяма част от случаите извършителите остават ненаказани и насилието ескалира в тежки форми. Защитата от ЗЗДН трябва в много случаи да бъде подсилена с наказателна отговорност на извършителите.
Продължава да бъде недостатъчно и фрагментарно финансирането от държавата на дейностите на неправителствените организации по защита правата на пострадалите от насилие, като тези организации на практика извършват цялата тази дейност в България. Това продължава да се случва на фона на ясни задължения на държавата за финансиране подпомагането на жертвите на насилие, основано на пола, както в рамките на стандартите на ООН, така по европейските стандарти – Европейската конвенция за защита на правата на човека и директивите на ЕС. След подписването от РБългария на Истанбулската конвенция, независимо че все ще няма ратификация, държавата е задължена да не действа в противоречие с разпоредбите и на тази конвенция.
Затова казваме НЕ на по-нататъшно бездействие и ДА на спешната ратификация на Истанбулската конвенция. ДА на качествен скок и промяна в законодателство и политики за защита на пострадалите!
Освен това, Алиансът и неговите членове предлагат широко обединение на организации и заинтересовани лица в България, както и институции и медии на национално и местно ниво за провеждане на тази промяна – обединение на инициативи, кампании и призиви в тази посока. За целта по време на тази кампания 2016 се надяваме към нас да се присъединят всички организации и лица, които приемат да действаме заедно и в една посока с ясни приоритетни цели. Към това обединение могат да се присъединят и медии, заинтересовани представители на институции и представители на частния бизнес.
Като основа за обединение в България поставяме няколко основни искания към държавата до края на тази и за следващата година:
- спешно ратифициране до март месец 2017 г. на Истанбулската конвенция
- до февруари 2017 година – изработване и внасяне на предложение за промени в наказателното законодателство за признаване на всички форми на домашно
3
насилие и насилие, основано на пола за престъпления от общ характер и за въвеждане на по-строги санкции за извършителите на подобни актове
- в същия срок изработване на предложение за законодателство за специализирани интердисциплинарни услуги за пострадалите от домашно и други форми на насилие, основано на пола – било в рамките на по-общ закон за социални услуги, било като самостоятелен закон
- при изработването на предложенията да се отчетат специфичните потребности на децата, пострадали и свидетели на насилие, на жените и момичетата от уязвими групи – като жени с увреждания, търсещи международна закрила, от малцинствени общности
- до края на януари 2017 година усъвършенстване на съществуващите и изработване на предложения за нови механизми за финансиране на специализираните услуги за пострадалите от насилие, съвместно с активните неправителствени организации в тази сфера
- от началото на 2017 година провеждане на преговори с организациите, предоставящи подкрепа на пострадалите за повишаване най-малко двойно на средствата от държавния бюджет за тази цел
- изработване до края на януари 2017 година на предложения за промени в законодателството за гарантиране и улесняване на достъпа до правосъдие за пострадалите от насилие, включително на всички допълнително уязвими групи – напр. чрез регулиране на доказателствената тежест в полза на пострадалите, механизмите за правна помощ, специализирана подкрепа по време на процеса.
С цел постигане на всичко това, държавните институции следва да работят с неправителствените организации, които са постоянни и надеждни защитници на правата на пострадалите лица и добри партньори на институциите.
В партньорство с НПО държавата следва в най-кратък срок да изработи координационните механизми за защита от различните форми на насилие, основано на пола, да въведе в действие и да приеме допълнително законодателство за равнопоставеност на жените и мъжете и да приеме програми за превенция, за изследвания и защита от всички форми на насилие.
Поканваме всички, които подкрепят тези или голяма част от тези приоритети, да се присъединят към нас и да вървим напред заедно.
Със стремежа за обединение на национално ниво Алиансът се присъединява и към новосформираното обединение на Европейско ниво, обявено на 10 ноември в Брюксел. Образувана е Европейска Коалиция за премахване на насилието срещу жени с инициирането на подписка в подкрепа на подписването от ЕС и ратифицирането на Истанбулската конвенция.
Повече от 25 европейски мрежи на гражданското общество (пълен списък и подробности са предоставени в анекс) обединяват усилията си в тази Европейска коалиция за прекратяване на насилието срещу жени и момичета, инициирана от Европейското женско лоби, с оглед на последните законодателни промени на ниво ЕС по отношение на насилието срещу жени.
С принадлежността на Алианса и на членове на Алианса към инициаторите на това обединение – Европейско женско лоби (ЕЖЛ) и Жени срещу насилието в Европа (WAVE), ние сме част и от него. Призоваваме и други потенциални партньори да станат част от националното и чрез него от Европейското обединение.
4
Ние ще представим на колегите ни от Европейската коалиция нашата национална кампания за обединение и нейните постижения.
Списък на организациите членове на Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”

1. Фондация „Български център за джендър изследвания” /БЦДИ/ - София
Телефон: 02/963 53 57, Електронна поща: office@bgrf.org
Фондация БЦДИ клон Хасково Телефон: 038/624 685, Мобилен: 0878 567 659, Електронна поща: bgrfhaskovo@mail.bg

 

2. Женско сдружение ”Екатерина Каравелова” - Силистра
Телефон: 086/820 487, Електронна поща: ceta@mail.bg

 

3. Фондация “Позитивни Умения на Личността в Социума” /П.У.Л.С/ - Перник Телефон: 076/60 10 10, Електронна поща: pulse.women@gmail.com

 

4. Фондация ”SOS – семейства в риск” - Варна Телефон: 052 609 677; Електронна поща: sos@ssi.bg;

 

5. Български фонд за жените (София)
Телефон: 02 986 47 10, Електронна поща: office@bgfundforwomen.org

 

6. Фондация "Х&Д Джендър перспективи" – Хасково и Димитровград
Телефон: 038/624 685, Електронна поща: hdgender@gmail.com

 

7. Асоциация „Деметра” – Бургас
Телефон: 056/ 81 56 18 , Електронна поща: office@demetra.bg

 

8. Фондация “Асоциация НАЯ” – Търговище
Телефон: 0601/6 28 89, Електронна поща: naia_s@abv.bg

 

9. Сдружение “Център Отворена врата" – Плевен
Тел./факс 064 846 713, e-mail: opendoor_centre@hotmail.com

 

10. Сдружение "Център Динамика" - Русе
Тел./Факс: 082/ 82 67 70, e-mail: centre_dinamika@abv.bg

 

11. Сдружение „Знание, успех, промяна”- Дупница
Тел.: 0895 76 22 93, e-mail: ksc_association@abv.bg