ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ: РЕШАВАЩА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИТЕ!

Автор : Център Динамика Дата : 29.11.2016

ЕВРОПЕЙСКАТА КОАЛИЦИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ И МОМИЧЕТА ПРИЗОВАВА:
 

• Държавите-членки на ЕС и на Съвета на Европейския съюз да подпишат и ратифицират Истанбулската конвенция през 2017 г. в рамките на възможно най-широкообхватните компетенции на ЕС.
• Европейският парламент да приеме решителна резолюция за присъединяването на ЕС към Истанбулската конвенция.
• Европейската комисия да разработи всеобхватна стратегия на ЕС за предотвратяване и борба с всички форми на насилие срещу жените, която да се координира и мониторира от координационен орган на ЕС за борба с насилието над жени и момичета.
• Институциите на ЕС да интегрират напълно Истанбулската конвенция в законодателната и рамка на ЕС и на ниво политики, като се създаде и подходяща и представителна рамка за наблюдение в ЕС.
• Държавите-членки на ЕС да ратифицират Истанбулската конвенция без резерви и да въведат необходимите законодателни и политически промени, за да се гарантира адекватното изпълнение на Истанбулската конвенция, включително разпределяне на устойчиво и достатъчно финансиране и сътрудничество с гражданското общество и организации за правата на жените.

 

ФАКТИ В ЕВРОПА

• 1 от 3 жени над 15 г. е преживяла физическо и/или сексуално насилие.
• 50 жени умират всяка седмица от домашно насилие, извършено от мъже.
• 75 % от жените на топ позиции в управлението са преживели сексуален тормоз на работното място.
• 1 от 4 жени преживяват физическо и/или сексуално насилие по време на бременност.
• 60% от бездомните жени посочват домашното насилие като причина да са бездомни.
• Насилието срещу жени може да има доживотни последици върху физическото и психическо здраве на жените.
• Някои жени са изложени на по-висок риск от насилие, заради мотиви, подхранвани от сексизъм и расизъм, ксенофобия и други форми на дискриминация. Освен това, преплитащите се форми на дискриминация ограничават достъпа до правосъдие и услуги за защита и подкрепа.
• Между 50% и 60% от жените търсещи психично-здравни услуги, са преживели домашно насилие, а до 20% са малтретирани и в момента.
• 28% от по-възрастните жени са преживели някаква форма на насилие у дома през последните 12 месеца преди анкетата.
• Жените с увреждания са от 2 до 5 пъти по-предразположени към насилие спрямо жените без увреждания, освен това са жертва на стерилизация и аборт без тяхното съгласие.
• Жените от ромски произход стават по-често жертва на ранни бракове и физически посегателства,като принудителна стерилизация.
• 23% от лесбийките са били нападани физически/сексуално поне веднъж у дома или другаде (улица, обществен транспорт, на работното място) през последните 5 години.
• Жени без документи и жени с миграционен статус, зависещ от съпруг или работодател са в повишен риск от насилие и експлоатация. Поради риска от задържане или депортиране, вместо подпомагане, те са изправени пред конкретни пречки - достъп до помощ, закрила и услуги.
• 85% от младите жени във Великобритания са преживели сексуален тормоз на обществено място. Цветнокожите жени биват нападнати по расистки подбуди, ако се противопоставят на тормоз.
• 60 до 100% от жертвите на престъпления от омраза срещу мюсюлманите в Европа са жени, особено жени, носещи забрадка. Това показва несъразмерния ефект върху жените като жертви на такива атаки.
• Поне 500,000 жени и момичета живеят с доживотните последици от генитално осакатяване.
• Насилието срещу жени струва 226 милиарда евро всяка година, което е почти 2% от годишния бюджет на ЕС.

Основни източници: FRA проучване за насилието срещу жени през 2014 г. и други проучвания на FRA; Проучвания, разработени от европейската парламентарна агенция за проучвания; Европейски изследвания, финансирани от ДАФНЕ и Академик и проучвания на неправителствени организации; Националните проучвания.

 

РАТИФИЦИРАНЕТО НА ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ ЕС - ВЪВ ВСЕОБХВАТНАТА СИ КОМПЕТЕНЦИЯ - ЩЕ:

 

НА НИВО ЕС

• Ще бъде важна стъпка в действията на ЕС за борба с всички форми на насилие срещу жени
• Ще изпрати на света сериозно послание относно ангажираността на ЕС да се бори с тази широко разпространена форма на нарушаване на правата на жените.
• Ще насърчи по-ефективни превантивни политики за борба с насилието срещу жени и предоставяне на подходящи дискретни услуги за защита на пострадалите.
• Ще насърчи по-добрата координация на политиките между институции на ЕС, както и предоставяне на подходящи ресурси и финансиране по устойчив начин.
• Ще направи ЕС отговорен чрез процеса на наблюдение в областите на компетентност на ЕС.
• Ще подобри събирането на данни на европейско и национално ниво.
• Ще бъде ефективен начин за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хора с увреждания, в която ЕС, както и 27 от 28 страни членки са участници.

 

НА НАЦИОНАЛНО НИВО

• Ще служи на страните членки да използват Конвенцията като мярка за тълкуване на законодателството на ЕС с един и същ подход (като например Директивата за правата на жертвите или Европейската заповед за защита).
• Ще насърчи сътрудничеството сред страните членки и ще даде тласък на националните процеси по ратификация и адекватното и хармонизирано прилагане на разпоредбите на Конвенцията.

 

Дори когато ЕС подпише Истанбулската конвенция, всички страни членки на ЕС - които не са го направили - ще трябва да я ратифицират. Всички страни членки ще бъдат отговорни за изпълнението на нейните разпоредби.

Европейската Комисия предлага ЕС да се присъедини към Истанбулската Конвенция в обхвата на следните правомощия на ЕС: анти-дискриминационно законодателство, защита на жертви на престъпления, сексуална експлоатация на жени и деца, някои области, свързани с предоставянето на убежище и миграция, трансгранични граждански и наказателни дела, както и за защита на данните.

 

ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЯ: КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЖЕНИ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

• Е първият юридически обвързващ договор в Европа, който криминализира различни форми на насилие срещу жени, включително физическо и психическо насилие, сексуално насилие, сексуален тормоз и изнасилване, преследване, гениталното осакатяване, насилствен брак, принудителни аборти и насилствената стерилизация.
• Подчертава и признава, че насилието срещу жени е нарушение на правата на човека; форма на дискриминация по отношение на жените; и причина и следствие от неравенството между жените и мъжете.
• Изисква публичните органи на страните членки проактивно да приемат набор от комплексни и мултидисциплинарни мерки за предотвратяване на насилието и защита на жертвите и преследване на извършителите.
• Признава, че жените срещат множество форми на дискриминация и изисква от страните членки да гарантират, че Истанбулската конвенция се спазва, без всякаква дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение, сексуална ориентация, полова идентичност, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, мигрантски или статут на бежанец или друго.
• Заявява, че насилието срещу жени никога не може да бъде оправдано в името на култура, обичай, религия, традиция, нито в името на така наречената "чест".
• Признава, че жените с визи, зависими от съпруг могат да бъдат възпрепятствани да търсят помощ или да напуснат насилствена връзка поради техния статус, като изисква от държавите да направят достъпни автономни разрешителни за пребиваване на жертвите.

 

ПРИЛАГАНЕТО НА ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЩЕ ИМА ИСТИНСКО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЖИВОТА НА ЖЕНИТЕ В ЕВРОПА, КОИТО ЗАСЛУЖАВАТ ДА ЖИВЕЯТ ЖИВОТ, СВОБОДЕН ОТ ВСИЧКИ ФОРМИ НА НАСИЛИЕ! ОЧАКВАМЕ РЕАЛЕН АНГАЖИМЕНТ!

 

УЧЕНЕ ОТ ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ:

Ползи от ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хора с увреждания

• Повишена информираност сред вземащите решения на ниво ЕС за правата на хората с увреждания, например създаването на мрежа на депутатите в ЕП.
• Създаване на рамка за наблюдение на ЕС, която насърчава, защитава и следи за изпълнението на Конвенцията на ООН по въпроси от компетентността на ЕС: с участието на ЕП, Европейския омбудсман, Агенцията за основните права и Европейския форум на хора с увреждания.
• ЕС е длъжен да докладва на Комитета за правата на хората с увреждания и да подложи на периодичен преглед прилагането на Конвенцията. ЕС претърпя първия си действителен и независим преглед от комисията за правата на хора с увреждания през 2015 г., което доведе до препоръки към ЕС за това как да се
подобри приложението на КПХУ на ООН.
• Дава допълнителна мотивация на ЕС в подкрепа на деинституционализацията в страните членки чрез европейско финансиране.
• Развиване на реална работа за защита на хората с увреждания, например европейския акт за достъпност, който има за цел да се подобри функционирането на вътрешния пазар за достъпни продукти и услуги чрез премахване на пречките за хора с увреждания и ще бъде ефективен отговор на препоръките, отправени към ЕС в рамките на последния преглед за прогреса на ЕС по процедурата по Конвенцията за правата на хората с увреждания.
• Предложението на ЕК за присъединяване към Договора от Маракеш за улеснен достъп до книги за хора с увредено зрение.
• Дава тласък в Ирландия да се ратифицира Конвенцията на ООН, а останалите страни членки да ратифицират Факултативния протокол към КПХУ и до всички страни членки да го прилагат.