ОБЯВЛЕНИЕ за подбор на персонал

Автор : Център ДИНАМИКА Дата : 31.10.2016

Сдружение „Център Динамика” в качеството си на партньор на Община Русе по проект „Богатство на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж“, изпълняван по договор BG05M20P001-3.001-0035 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и във връзка с изпълнение на Дейност 6 - Осигуряване на експертна подкрепа, обявява конкурс за подбор на специалисти за следните позиции по трудово правоотношение: