Протокол от заседание на комисия за подбор - Втори етап

Автор : Център ДИНАМИКА Дата : 24.01.2017

Днес. 20.12.2016 г. от 10.00 часа в административния офис на Сдружение „Център Дивамика”, ул. „Панайют Хитов" No 9, ет. 1 се проведе заседание на комисия за подбор на специалисти, определена със заповед No 1/28.10.2016 г. във връзка с изпълнение на Дейност 6 - Осигуряване на експертна подкрепа по проект „Богатство на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж ", изпълняван по договор BG05M2OP001-3.001-0035 по ОН „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

ВИЖ ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ