Обявление за подбор на персонал

Автор : Център Динамика Дата : 01.08.2017

стоматолог и кинезитерапевт по Проект „Богатство на различията - приобщаващо образование за интелигентен раетеж“

Сдружение „Център Динамика" в качеството си на партиьор на Община Русе по проект „Богатство на различията -
приобщаващо образование за интелигентен раетеж “, изпълняван по договор BG05M20P001-3.001-0035 по 011 „Наука и образование за интелигентен растеж“ и във връзка с изпълнение на Дейност 6 - Осигуряване на експертна подкрепа, обявява конкурс за подбор на специалисти за следните позиции по трудово правоотношение:

 

ИЗТЕГЛИ В PDF ФОРМАТ