Протокол от заседание на комисия за подбор - Първи етап

Автор : Център Динамика Дата : 21.08.2017

стоматолог и кинезитерапевт по Проект „Богатство на различията - приобщаващо образование за интелигентен раетеж“
 

Днес, 21.08.2017 г. от 10.00 часа в административния офис на Сдружение „Център Дивамика”, ул. „Панайют Хитов" No 9, ет. 1 се проведе заседание на комисия за подбор на специалисти, определена със заповед No 4/27.07.2016 г. във връзка с изпълнение на Дейност 6 - Осигуряване на експертна подкрепа по проект „Богатство на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж ", изпълняван по договор BG05M2OP001-3.001-0035 по ОН „Наука и образование за интелигентен растеж“

ВИЖ ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ