Обявление за подбор на персонал

Автор : Център Динамика Дата : 03.11.2017

Стоматолог - 1 бр. по проект „Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ - на трудов договор

Сдружение „Център Динамика” в качеството си на партньор на Община Русе по проект „Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, изпълняван по договор BG05M2OP001-3.001-0035 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и във връзка с изпълнение на Дейност 6 – Осигуряване на експертна подкрепа, обявява конкурс за подбор на специалисти за следните позиции по трудово правоотношение:

 

І. Стоматолог – 1 бр. на трудов договор (60 часа за периода на проекта);

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше, специалност „Стоматология”;

Личностни умения и компетентности: умения за прилагане на индивидуален подход; отлични комуникативни умения, отлични компютърни умения (MS Office, Windows XP)


 

Начин на провеждане на конкурса:

І етап - подбор по документи на 20.11.2017 г.;

ІІ етап - провеждане на интервю на 21.11.2017 г. от 10.00 ч.

Интервюто се провежда от комисия за подбор на кандидатите, която формулира и задава идентични въпроси към всички кандидати.

Критериите за оценка на качествата на кандидатите са:

  • Начин на представяне;

  • Комуникативни умения;

  • Познаване естеството на работа

Комисията извършава оценяване посредством точкуване от 2 до 6 (2 – недопустимо; 3 – незадоволително; 4 – задоволително; 5 – над средното ниво; 6 – отлично). Резултатите се нанасят в оценителен лист от всеки един от членовете на комисията за всеки един от кандидатите по време на интервюто. Класирането се определя на база общ брой събрани точки. Кандидатите, събрали най-малък брой точки остават резерви. Работодателят си запазва правото да назначава резервите, в случай на напускане на титуляр по проекта.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

2. Автобиография (европейски формат).

3. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност;

 

 Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично в 10 /десет/ дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.11.2017 г. включително)  на адрес: гр. Русе, ул. „Панайот Хитов” № 9, ет. 1. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване. 

За контакти: 082/82 67 70

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационното табло на входа на Община Русе и електронната страница на Сдружение „Център Динамика”.


 

 

Деана Димова

Управител на Сдружение „Център Динамика”