Протоколи и решение от заседание на комисия за подбор на персонал

Автор : Център Динамика Дата : 21.11.2017

Стоматолог - 1 бр. по проект „Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ - на трудов договор

Днес, 21.11.2017 г. от 10.00 часа в административния офис на Сдружение „Център Динамика”, ул. „Панайот Хитов” № 9, ет. 1 се проведе заседание на комисия за подбор на специалисти, определена със заповед № 5/30.10.2017 г. във връзка с изпълнение на Дейност 6 – Осигуряване на експертна подкрепа по проект „Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, изпълняван по договор BG05M2OP001-3.001-0035 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за позицията:

 

І. Стоматолог – 1 бр.

 

Комисията заседава в състав:

Председател:

  1. Милена Димитрова – член на ОС на Сдружение „Център Динамика”

Членове:

  1. Орлин Кожухаров – член на ОС на Сдружение „Център Динамика”;

  2. Петя Георгиева – експерт към Сдружение „Център Динамика”;

 

На заседанието присъстваха членове на екипа по управление на проекта към Община Русе като водеща организация по проекта:

  1. Ирена Петрова – ръководител на проекта;

  2. Кремена Кръстева – сътрудник по проекта

 

За интервю се яви Ервин Арманд Чакърян – стоматолог;

 

Комисията формулира въпроси, които бяха зададени на кандидата.

 

Критериите за оценка на качествата на кандидата по време на итервюто бяха:

  • Начин на представяне;

  • Комуникативни умения;

  • Познаване естеството на работа

 

След обсъждане представянето на кандидата комисията счита, че същият притежава необходимите качества и умения, съобразно критериите за оценка и предлага да се сключи трудов договори с него.

Протоколът се състави в един екземпляр, копие от който ще бъде поставен на информационното табло на входа на Община Русе и електронната страница на Сдружение „Център Динамика”.

 

КОМИСИЯ:

Председател:

Милена Димитрова…………......

Членове:
Орлин Кожухаров........................

Петя Георгиева …………………

 

Присъствали:

 

Ирена Петрова………………......

 

Кремена Кръстева.........................


изтегли ПРОТОКОЛ от 20.11.2017

изтегли ПРОТОКОЛ от 21.11.2017