Протоколи и решение от заседание на комисия за подбор на персонал

Автор : Център Динамика Дата : 29.12.2018

Логопед – 1 бр. на трудов договор по проект „Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“

Днес, 28.12.2017 г. от 10.00 часа в административния офис на Сдружение „Център Динамика”, ул. „Панайот Хитов” No; 9, ет. 1 се проведе заседание на комисия за подбор на специалисти, определена със заповед No 6/04.12.2017 г. във връзка с изпълнение на Дейност б - Осигуряване на експертна подкрепа по проект „Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, изпълняван по договор BG05M20P001-3.001-0035 по 011 „Наука и образование за интелигентен растеж“ за следните позиции:

 

I. Логопед “ 1 бр.

 

Комисията заседава в състав;

Лредседател:

1. Милена Димитрова -- член на ОС на Сдружение „Център Динамика”

 

Членове:

1. Орлин Кожухаров - член на ОС на Сдружение „Център Динамика”;

2. Петя Георгиева - експерт към Сдружение „Център Динамика”;

 

На заседанието присъстваха членове на екипа по управление на проекта Община Русе като водеща организация по проекта:
 

1. Ирена Петрова - ръководител на проекта;

2. Кремена Кръстева ~ сътрудник по проекта

Комисията разгледа получената 1/една/ кандидатура в периода 11.12.-22.12.2017 г. на:

 

1. Десислава Хараламбиева Банчева - логопед;


След обсъждане комисията счита, че кандидатът отговаря на посочените в обявлението

минимални изисквания за заемане на съответната длъжност и предлага да се осъществи контакт

по телефона и/или по е.лектронна поща с покана за участие във втория етап от конкурсната

процедура - интервю.

Протоколът се състави в един екземпляр, копие от който ще бъде прставен на информационното табло на входа на Община Русе и електронната страница на Служение „Център Динамика“Изтегли ПРОТОКОЛ от 28.12.2018

Изтегли ПРОТОКОЛ от 29.12.2018