Проект „Социална интеграция без граници“, BG051PO001-7.0.07-0062

Автор : Център Динамика - гр. Русе Дата : 26.07.2013

безвъзмездна финансова помощ от ОП „Развитие на човешките ресурси“, схема „Без граници – Компонент 1 – фаза 2“, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е да подпомогне изграждането на платформа, използвайки опита на EQUAL за социално включване чрез изграждане на партньорство между институции и организации от България и Германия, проучване на опит и валидиране на иновативни практики.

Специфични цели:
• Изграждане на партньорство, разработване на инструментариум и създаване на условия, за да могат институциите и организациите да споделят опит, идеи, програми, проекти в областта на социалното включване на групите в неравностойно положение.
• Валидиране на интегриран модел за социално включване, чрез социална рехабилитация и интеграция.
• Повишаване чувствителността на администрацията към проблемите на уязвимите групи в неравностойно положение чрез предоставяне на иновативни валидирани услуги.

Продължителност на проекта 14 месеца, а предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 220 132,64 лв.

Целева група:

Служители на АСП и представители на НПО, ангажирани със социалната рехабилитация и интеграция на уязвими групи в неравностойно положение - 10 лица