Автор : Център Динамика | Дата : 29.11.2016
Автор : | Дата : 17.11.2016
Сдружение „Център Динамика” в качеството си на партньор на Община Русе по проект „Богатство на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж“, изпълняван по договор BG05M20P001-3.001-0035 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и във връзка с изпълнение на Дейност 6 - Осигуряване на експертна подкрепа
Автор : | Дата : 15.11.2016
Сдружение „Център Динамика” в качеството си на партньор на Община Русе по проект „Богатство на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж“, изпълняван по договор BG05M20P001-3.001-0035 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и във връзка с изпълнение на Дейност 6 - Осигуряване на експертна подкрепа
Автор : Център Динамика | Дата : 02.11.2016
Автор : Център ДИНАМИКА | Дата : 31.10.2016
Сдружение „Център Динамика” в качеството си на партньор на Община Русе по проект „Богатство на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж“, изпълняван по договор BG05M20P001-3.001-0035 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и във връзка с изпълнение на Дейност 6 - Осигуряване на експертна подкрепа, обявява конкурс за подбор на специалисти за следните позиции по трудово правоотношение:
Автор : Център Динамика - гр. Русе | Дата : 26.07.2013
безвъзмездна финансова помощ от ОП „Развитие на човешките ресурси“, схема „Без граници – Компонент 1 – фаза 2“, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.