DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

„Център за социална рехабилитация и интеграция” за възрастни и деца с физически увреждания

Публикация   16:13     14 Oct, 2020 /     Деана Димова   /     223

Социална услуга в общността

 „Център за социална рехабилитация и интеграция” - делегирана държавна дейност

 

Местоположение: с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Стара планина” № 1

 1. Вид на социалната услуга. Центърът за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от почасови услуги с краткосрочна /до 6 мес./ и дългосрочна продължителност /до 1 год./, целящ подкрепа на индиви-дуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и младежи с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, към осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа за пълноценно включване, психосоциална подкрепа и социална интеграция.
 2. Целеви групи.
 • Стари хора, които изпитват затруднения в своето ежедневно обслужване, достъпа до здравеопазване и участието в социални мрежи;
 • Деца на възраст от 7 г. до 18 г. с физически увреждания, които изпитват затруднения в своята социална интеграция поради непригодността на средата за тях – архитектурна, социална, обществени нагласи, образователна система.
 • Възрастни с физически увреждания, които изпитват затруднения в своята социална интеграция поради непригодността на средата за тях – архитектурна, социална, обществени нагласи.
 1. Капацитет. 25 потребители
 2. Специалисти. Управител, Психолог, Социални работници, Трудотерапевти., Кинезитерапевт, Медицинска сестра.
 3. Предоставяни услуги.
 • „Социална рехабилитация” – включва социално застъпничество, изграждане на социална мрежа – придружаване до институции, съдействие за намиране на работа, промяна на постоянен адрес, избор на личен лекар, съдействие за подобряване на контакта и комуникацията с близки/членове на семейството, които са ресурс за подкрепа.
 • „Двигателна рехабилитация” – включва профилактика с оглед предотвратяване на по-нататъшни усложнения. Максимално възстановяване на двигателния потенциал на потребителя. Обучение в самообслужване и дейности от ежедневието.
 • „Трудотерапия” включва постигане на самостоятелност и улесняване участието в обществения живот чрез придобиване на трудови навици, развиване на нови умения, осмисляне на времето и развиване на естетично чувство
 • „Музикотерапия” – включва дейности насочени към формиране на емоционално и личностно отношение към музикалното изкуство, танцуване, изразяване на собствено предпочитание и др.
 • „Психологична помощ и социална подкрепа” - включва осигуряване на психосоциална подкрепа, психологично консултиране за преодоляване на негативните последици от физическият дефицит.
 • „Съдействие при необходимост на технически помощни средства” - включва предоставяне на информация за подходящи помощни средства, изготвяне на необходимите документи за получаване на помощни средства, обучение за правилното използване и поддръжка на помощните средства.
 • „Здравни грижи” - включва проследяване на експертното решение от ТЕЛК и оказване на съдействие при подготовка на документите за преосвидетелстване.
 • „Социално включване” - включва запознаване на потребителите с възможностите за започване на подходяща работа.
 • „Компютърна грамотност” - включва обучение по теория и практика за усвояване на основни умения за работа с компютър.
 • „Занимателна терапия, свободно време, отдих и развлечения” - включва организиране на културни мероприятия, отбелязване на национални и религиозни празници, честване на рождени и имени дни, организиране на литературни четения и тържества, екскурзии.
 • „Връзки с обществеността” - включва предоставяне на материали, популяризиращи дейността на центъра в средствата за информация, запознаване на обществеността с проблемите и постиженията на хората с физически увреждания, изработване на предмети с благотворителна цел.

 

 


Още Новини

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Децата от ЦСРИ в дискусия по социалната тема за ненасилието

Дискусия и рисунки

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе