„Център за социална рехабилитация и интеграция” за възрастни и деца с физически увреждания

Публикация   16:13     14 Oct, 2020 /     Деана Димова   /     64

Социална услуга в общността

 „Център за социална рехабилитация и интеграция” - делегирана държавна дейност

 

Местоположение: с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Стара планина” № 1

 1. Вид на социалната услуга. Центърът за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от почасови услуги с краткосрочна /до 6 мес./ и дългосрочна продължителност /до 1 год./, целящ подкрепа на индиви-дуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и младежи с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, към осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа за пълноценно включване, психосоциална подкрепа и социална интеграция.
 2. Целеви групи.
 • Стари хора, които изпитват затруднения в своето ежедневно обслужване, достъпа до здравеопазване и участието в социални мрежи;
 • Деца на възраст от 7 г. до 18 г. с физически увреждания, които изпитват затруднения в своята социална интеграция поради непригодността на средата за тях – архитектурна, социална, обществени нагласи, образователна система.
 • Възрастни с физически увреждания, които изпитват затруднения в своята социална интеграция поради непригодността на средата за тях – архитектурна, социална, обществени нагласи.
 1. Капацитет. 25 потребители
 2. Специалисти. Управител, Психолог, Социални работници, Трудотерапевти., Кинезитерапевт, Медицинска сестра.
 3. Предоставяни услуги.
 • „Социална рехабилитация” – включва социално застъпничество, изграждане на социална мрежа – придружаване до институции, съдействие за намиране на работа, промяна на постоянен адрес, избор на личен лекар, съдействие за подобряване на контакта и комуникацията с близки/членове на семейството, които са ресурс за подкрепа.
 • „Двигателна рехабилитация” – включва профилактика с оглед предотвратяване на по-нататъшни усложнения. Максимално възстановяване на двигателния потенциал на потребителя. Обучение в самообслужване и дейности от ежедневието.
 • „Трудотерапия” включва постигане на самостоятелност и улесняване участието в обществения живот чрез придобиване на трудови навици, развиване на нови умения, осмисляне на времето и развиване на естетично чувство
 • „Музикотерапия” – включва дейности насочени към формиране на емоционално и личностно отношение към музикалното изкуство, танцуване, изразяване на собствено предпочитание и др.
 • „Психологична помощ и социална подкрепа” - включва осигуряване на психосоциална подкрепа, психологично консултиране за преодоляване на негативните последици от физическият дефицит.
 • „Съдействие при необходимост на технически помощни средства” - включва предоставяне на информация за подходящи помощни средства, изготвяне на необходимите документи за получаване на помощни средства, обучение за правилното използване и поддръжка на помощните средства.
 • „Здравни грижи” - включва проследяване на експертното решение от ТЕЛК и оказване на съдействие при подготовка на документите за преосвидетелстване.
 • „Социално включване” - включва запознаване на потребителите с възможностите за започване на подходяща работа.
 • „Компютърна грамотност” - включва обучение по теория и практика за усвояване на основни умения за работа с компютър.
 • „Занимателна терапия, свободно време, отдих и развлечения” - включва организиране на културни мероприятия, отбелязване на национални и религиозни празници, честване на рождени и имени дни, организиране на литературни четения и тържества, екскурзии.
 • „Връзки с обществеността” - включва предоставяне на материали, популяризиращи дейността на центъра в средствата за информация, запознаване на обществеността с проблемите и постиженията на хората с физически увреждания, изработване на предмети с благотворителна цел.

 

 


Още Новини

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Децата от ЦСРИ в дискусия по социалната тема за ненасилието

Дискусия и рисунки

„Да оцветим света в оранжево“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Откриване на кампания "16 Световни дни срешу насилието на жени"

Да оцветим света в оранжево

Заключителна пресконференция по проект

Заключителна пресконференция

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ – (НЕ)ВИДИМАТА ЕПИДЕМИЯ

Национална телефонна линия

прессъобщение

проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

Прессъобщение

Проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе