DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

За сдружениетоЗА СДРУЖЕНИЕТО

   Сдружение „Център Динамика” е учредено с решение №24/2009г. и вписано в Регистъра на СНЦ към Русенски окръжен съд по фирмено дело №2/2009г. То е вписано в Централния регистър на Министерство на правосъдието под № 20090911005 и разполага  с необходимите лицензи от АСП, МТСП за предоставяне на социални услуги=

   Екипът на нашето Сдружение е добре познат на гражданите на град Русе като екип, предоставящ специализрина помощ на пострадали от домашно насилие. Той включва психолози и социални работници  работещи в сферата на защита на правата на жените, адвокати с опит в областта на защита на човешките права, лекар, педагог, счетоводител и доброволци–студенти и професионалисти от помагащите професии. 

До настоящия момент екипът е реализирал множество програми и проекти в сферата на защита на човешките права и по-конкретно тези на жените – с фокус върху пострадалите от полово базирано насилие и множествена дискриминация. Сдружение „Център Динамика”  е пълноправен член на «Алианс за защита срещу домашното насилие», «Национална мрежа на децата». На местно и регионално ниво  Сдружение «Център динамика» е член на  Областен съвет за социално включване на хората с увреждания, Областна комисия „Човешки ресурси, заетост и социално подпомагане”, „Здравеопазване“ към Областна администрация Русе, както и към Комисия за детето, МКБППМН и Обществен консултативен съвет по ромските въпроси към община Русе.

   За да работи успешно за решаването на този проблем  от община Русе бе предоставено общинско  помещение на Сдружение „Център Динамика” за Консултативен център за подкрепа на пострадали от насилие, предоставяща психо – терапевтична, юридическа, социална и медицинска помощ и поддържане на открита телефонна линия, действаща и до настоящия момент. Това е единствената услуга в областта  за тази целева група, от която могат да се възползват голяма част от пострадалите, които имат нужда от специализирана помощ. По- голяма част от целевата група има потребност от социална и психологична подкрепа, помощ при осигуряване на защита по Закона за защита от домашното насилие и рехабилитация, т.е консултативни услуги и подкрепа без да е необходимо настаняване, както  и грижа за ежедневните потребности.

    Основните институции, ангажирани с борбата срещу домашното насилие, с които  Сдружение ”Център Динамика” работи са Полиция, Прокуратура, Съд, Дирекция ”Социално подпомагане”, които все по-често реферират към екипа ни нуждаещите се от помощ.

    Ние добре знаем, че социалната цена на насилието е висока и разработените и ефективно действащи програми за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие са иновативен и добре работещ модел за социална подкрепа на претърпелите насилие, които не биха имали алтернатива в местната общност без активната дейност на социално ангажирани партньори. Случаите на домашно насилие се увеличават и екипът на Сдружение „Център Динамика” предоставя психологическа и правна помощ на пострадали от домашно насилие в партньорство с ОД на МВР-Русе, Дирекция ”Социално подпомагане” и Районен съд-Русе.

     Ролята на Сдружение „Център Динамика”, и на сродните неправителствени организации, е в предлагането на алтернативни програми, базирани на тясно сътрудничество с държавните институции и местната власт. Успешното реализиране на правните и психо-социални програми представлява необходима стъпка в посока намаляване на полово обусловеното насилие. Сдружение «Център Динамика» ще продължава да предоставя висококвалифицирани услуги на пострадали на домашно насилие и хора в риск, ще изготвя доклади, анализи и ще прави предложения за решаване на този значим обществен проблем.

 

 


Още Новини

Академия за акушерки

Посещение в РУ "Ангел Кънчев"

Постигнати очаквани резултати по програма „Закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуг

Посещение в Община Русе

Посещение в УМБАЛ "Канев"

Конкурс за постер

Финална конференция

Стартира проект към Фонд "Социална закрила" за подкрепа на Кризисния център

Конференция по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

Представяне на резултатите от дейностите по проекта и всички продукти.

ДОКЛАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 по проект №BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе по Проект №BG05SFOP001-2.025-0007,

Дейност 3 "Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе"

Кръгла маса по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе