DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Финална конференция

Публикация   10:00     01 Апр, 2024 /     Сдружение    /     109

На 20.03.2024 год в Зала „Сименс“ на Русенски Университет се проведе заключителна конференция по проект „ Мултидисциплинарен подход за превенция, разпознаване, скриниране и справяне с различните форми на перинатално насилие – МАР, финансиран от ЕК. Участие в конференцията взеха над 170 участника сред тях представители на партньорите по проекта, преподаватели и студенти от Русенски Университет, Университетски болници КАНЕВ и МЕДИКА, общински съветници, НЗОК, представители на общинска администрация, НПО, журналисти. По време на събитието бяха представени постигнатите резултати в страните – партньори Италия, Гърция, Словения и България. Представител на УМБАЛ Канев разказа за процеса и резултатите от пилотирането на инструмента за скрининг. Бе представен анализ за постигнатите резултати от външен оценител. В експертната част на конференцията се включиха експерти, които представиха по-задълбочено темата за перинаталното насилие, значението на партньорските взаимоотношение за противодействието на този тип насилие, ефектите върху майката и върху все още нероденото или току-що роденото дете, представено бе мнението на браншовата организация – Алианс  на акушерките в България, представен бе и анализ на правната система на национално и европейско ниво, споделени бяха и добри практики от други страни. В своите изказвания представителите на Общинския съвет и НЗОК заявиха своята съпричастност към темата и поставиха теми за съвместна работа. Всички участници се обединиха около мнението, че на дневен ред е поставена много важна тема и работата по нея трябва да продължи както и да се търси вариант да се разшири обхвата на работа и въздействие – от регионален към национално покритие.


Още Новини

Академия за акушерки

Посещение в РУ "Ангел Кънчев"

Постигнати очаквани резултати по програма „Закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуг

Посещение в Община Русе

Посещение в УМБАЛ "Канев"

Конкурс за постер

Стартира проект към Фонд "Социална закрила" за подкрепа на Кризисния център

Конференция по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

Представяне на резултатите от дейностите по проекта и всички продукти.

ДОКЛАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 по проект №BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе по Проект №BG05SFOP001-2.025-0007,

Дейност 3 "Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе"

Кръгла маса по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

Д2 -Доклад анали от мониторинг върху действията на администрацията на община Иваново

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе