DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Проектът „Социална интеграция без граници“ на сдружение <<Център Динамика>> Русе поставя сериозни въпроси пред българското законодателс?

Публикация   14:48     25 Jul, 2014 /     Център Динамика   /     84

Днес бе проведена заключителната пресконференция по реализираният вече проект с бенефициент сдружение „Център Динамика“ град Русе и партньори германската НПО MiKK e.V. и асоциираният партньор Агенцията за социално подпомагане към МТСП. Проектът обхваща целева група от десет лица и служители, ангажирали се със социална рехабилитация и интеграция на уязвими групи в неравностойно положение. По конкретно, той е насочен към деца и семейства в риск, които са в процес на развод.
Сред шестте от дейностите, предвидени по проект, се откроява т.н. социален експеримент. Той е направен в изграденият „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“. Целта му е да покаже дали немската практиката за социално включване на уязвимите групи в неравностойно положение може да бъде приложима и у нас. Социалният експеримент се провежда в рамките на шест месеца. В него участват 25 лица от АСП, ДСП и ОЗД, дали доброволно съгласието си за участие. А експертите – консултанти са работили с 18 лица и 7 деца от семейства в криза. Извършена е доста психо-социална работа, по методика, разработена в рамките на проекта. Тя цели апробиране на адаптирания Мюнхенски модел. В хода му, експертите обсъждат с уязвимите групи темите - семейните конфликти, затруднената комуникация и липсата на диалог в семейството, липсата на единство при възпитание на децата, екипна работа на родителите след раздялата /развода/ в името на най- добрия интерес на детето и др. От заключителният доклад, представен днес, става ясно че експертите дават положителна оценка на за приложимостта на Мюнхенския модел в българските дадености.
В този смисъл, доц. Сашо Нунев, методик и експерт от екипа, сподели две много важни неща:
- В Германия семействата и децата в риск живеят в гражданското обществото и то до каквато степен може се ангажира със съхраняването на целостта им.
- От друга страна, юристите, при които попадат молбите за развод, са длъжни по закон да оставят известен толеранс от време за помирение между страните.

При една от срещите на сдружение „Център Динамика“ възниква въпросът сред присъстващите юристи, че в българското законодателство не е предвиден т.н. „детски адвокат“, който да защитава детето в риск, сподели днес Диана Димова - консултант от екипа.
Екипът в „Център Динамика“ град Русе, в който могат да се получават винаги консултации от семейства и деца в риск, работят двама консултанти: Диана Димова и адв. Даниела Иванова.
Адресът на първият в страната „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства“ е град Русе, ул.“ Панайот Хитов“ № 9 на тел. 082 82 67 70 и e-mail: centre_dinamika@abv.bg


Още Новини

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Децата от ЦСРИ в дискусия по социалната тема за ненасилието

Дискусия и рисунки

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе