DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Проектът „Социална интеграция без граници“ на сдружение <<Център Динамика>> Русе поставя сериозни въпроси пред българското законодателс?

Публикация   14:48     25 Jul, 2014 /     Център Динамика   /     380

Днес бе проведена заключителната пресконференция по реализираният вече проект с бенефициент сдружение „Център Динамика“ град Русе и партньори германската НПО MiKK e.V. и асоциираният партньор Агенцията за социално подпомагане към МТСП. Проектът обхваща целева група от десет лица и служители, ангажирали се със социална рехабилитация и интеграция на уязвими групи в неравностойно положение. По конкретно, той е насочен към деца и семейства в риск, които са в процес на развод.
Сред шестте от дейностите, предвидени по проект, се откроява т.н. социален експеримент. Той е направен в изграденият „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“. Целта му е да покаже дали немската практиката за социално включване на уязвимите групи в неравностойно положение може да бъде приложима и у нас. Социалният експеримент се провежда в рамките на шест месеца. В него участват 25 лица от АСП, ДСП и ОЗД, дали доброволно съгласието си за участие. А експертите – консултанти са работили с 18 лица и 7 деца от семейства в криза. Извършена е доста психо-социална работа, по методика, разработена в рамките на проекта. Тя цели апробиране на адаптирания Мюнхенски модел. В хода му, експертите обсъждат с уязвимите групи темите - семейните конфликти, затруднената комуникация и липсата на диалог в семейството, липсата на единство при възпитание на децата, екипна работа на родителите след раздялата /развода/ в името на най- добрия интерес на детето и др. От заключителният доклад, представен днес, става ясно че експертите дават положителна оценка на за приложимостта на Мюнхенския модел в българските дадености.
В този смисъл, доц. Сашо Нунев, методик и експерт от екипа, сподели две много важни неща:
- В Германия семействата и децата в риск живеят в гражданското обществото и то до каквато степен може се ангажира със съхраняването на целостта им.
- От друга страна, юристите, при които попадат молбите за развод, са длъжни по закон да оставят известен толеранс от време за помирение между страните.

При една от срещите на сдружение „Център Динамика“ възниква въпросът сред присъстващите юристи, че в българското законодателство не е предвиден т.н. „детски адвокат“, който да защитава детето в риск, сподели днес Диана Димова - консултант от екипа.
Екипът в „Център Динамика“ град Русе, в който могат да се получават винаги консултации от семейства и деца в риск, работят двама консултанти: Диана Димова и адв. Даниела Иванова.
Адресът на първият в страната „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства“ е град Русе, ул.“ Панайот Хитов“ № 9 на тел. 082 82 67 70 и e-mail: centre_dinamika@abv.bg


Още Новини

8 март!

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, РУСЕНСКА ОБЛАСТ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Пресконференция по проект "Партньорство с кауза"

Прессъобщение - проект BGJUSTICE-4.002-0001 „Партньорство с кауза“

Прессъобщение - проект № BG05SFOP001-2.025-0007 „За бъдещо развитие на община Иваново“

Прессъобщение - Дейност 5 по проект „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“

Дейност 5 - Обособяване на „Клуб семейното планиране“

Инициатива по проект WE GO!

Онлайн дискусия по проект CHILDREN FIRST

Проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“

Дейност 4 „Мобилна работа и кампания сред рисковите групи на проекта за разясняване на здравно-осигурителните им права и задължения“

Международен ден на жената

проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ - Онлайн платформа

Онлайн платформа

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе