DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

„Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и младежи

Публикация   16:07     14 Oct, 2020 /     Деана Димова   /     262

Социална услуга в общността

 „Център за социална рехабилитация и интеграция” - делегирана държавна дейност

 

Местоположение: гр. Русе, ул. Йосиф Цанков № 45

 1. Вид на социалната услуга. Центърът за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от почасови услуги с краткосрочна /до 6 мес./ и дългосрочна продължителност /до 1 год./, целящ подкрепа на индиви-дуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и младежи с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, към осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа за пълноценно включване, психосоциална подкрепа и социална интеграция.
 2. Целеви групи. Социалната услуга е предназначена за деца от 5 до 18 г. и младежи до 35 г., както и техните семейства, и  включва:
 • Деца и младежи с физически увреждания;
 • Деца и младежи с емоционалноповеденчески проблеми
 • Деца и младежи, свидетели или жертви на различни форми на насилие и екплоатация;
 • Родители на деца и младежи, нуждаещи се от семейно консултиране и подкрепа.
 1. Капацитет. 20 потребители
 2. Специалисти. Социален  работник – 1 бр., Психолог – 1 бр., Кинезитерапевт – 1 бр., Логопед – 1 бр., Трудотерапевт – 1 бр., Социален педагог – 1 бр.
 3. Ред и условия за ползване на социалната услуга.
 • За деца до 18 г.
 • Чрез насочване от ОЗД - При постигнато съгласие за ползване на услугата ЦСРИ с родителите (или законовите представители на детето) по предложение на водещия случая социален работник от ОЗД, съгласувано от Началника на ОЗД, Директорът на Д „СП” издава Направление за ползване на социалната услуга.
 • Чрез заявление до управителя на ЦСРИ от родител за ползване на услугата (включително и мобилна услуга). Това са така наречените самозаявени клиенти.

Всички деца ползват безплатно услугите в ЦСРИ, държавно делегирана дейност.

 • За пълнолетни лица – младежи до 35 г.  - Въз основа на подаденото заявление и приложените документи, Д „СП” извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение. Кандидат-потребителят се насочва към ЦСРИ чрез издадено от Д „СП” Направление за ползване на дейности за подкрепа в социалната услуга. Услугата може да се предоставя и на самозаявени клиенти.

Всеки пълнолетен потребител, ползващ услугите в ЦСРИ държавно делегирана дейност, който има лични доходи по смисъла на разпоредбите на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет и в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. 2 от ЗСП, заплаща месечна такса.

 

 


Още Новини

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Децата от ЦСРИ в дискусия по социалната тема за ненасилието

Дискусия и рисунки

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе