DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

„Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца и младежи

Публикация   16:07     14 Oct, 2020 /     Деана Димова   /     1279

Социална услуга в общността

 „Център за социална рехабилитация и интеграция” - делегирана държавна дейност

 

Местоположение: гр. Русе, ул. Йосиф Цанков № 45

 1. Вид на социалната услуга. Центърът за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от почасови услуги с краткосрочна /до 6 мес./ и дългосрочна продължителност /до 1 год./, целящ подкрепа на индиви-дуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и младежи с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, към осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа за пълноценно включване, психосоциална подкрепа и социална интеграция.
 2. Целеви групи. Социалната услуга е предназначена за деца от 5 до 18 г. и младежи до 35 г., както и техните семейства, и  включва:
 • Деца и младежи с физически увреждания;
 • Деца и младежи с емоционалноповеденчески проблеми
 • Деца и младежи, свидетели или жертви на различни форми на насилие и екплоатация;
 • Родители на деца и младежи, нуждаещи се от семейно консултиране и подкрепа.
 1. Капацитет. 20 потребители
 2. Специалисти. Социален  работник – 1 бр., Психолог – 1 бр., Кинезитерапевт – 1 бр., Логопед – 1 бр., Трудотерапевт – 1 бр., Социален педагог – 1 бр.
 3. Ред и условия за ползване на социалната услуга.
 • За деца до 18 г.
 • Чрез насочване от ОЗД - При постигнато съгласие за ползване на услугата ЦСРИ с родителите (или законовите представители на детето) по предложение на водещия случая социален работник от ОЗД, съгласувано от Началника на ОЗД, Директорът на Д „СП” издава Направление за ползване на социалната услуга.
 • Чрез заявление до управителя на ЦСРИ от родител за ползване на услугата (включително и мобилна услуга). Това са така наречените самозаявени клиенти.

Всички деца ползват безплатно услугите в ЦСРИ, държавно делегирана дейност.

 • За пълнолетни лица – младежи до 35 г.  - Въз основа на подаденото заявление и приложените документи, Д „СП” извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение. Кандидат-потребителят се насочва към ЦСРИ чрез издадено от Д „СП” Направление за ползване на дейности за подкрепа в социалната услуга. Услугата може да се предоставя и на самозаявени клиенти.

Всеки пълнолетен потребител, ползващ услугите в ЦСРИ държавно делегирана дейност, който има лични доходи по смисъла на разпоредбите на Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет и в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. 2 от ЗСП, заплаща месечна такса.

 

 


Още Новини

Прессъобщение - проект № BG05SFOP001-2.025-0007 „За бъдещо развитие на община Иваново“

Прессъобщение - Дейност 5 по проект „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“

Дейност 5 - Обособяване на „Клуб семейното планиране“

Инициатива по проект WE GO!

Онлайн дискусия по проект CHILDREN FIRST

Проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“

Дейност 4 „Мобилна работа и кампания сред рисковите групи на проекта за разясняване на здравно-осигурителните им права и задължения“

Международен ден на жената

проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ - Онлайн платформа

Онлайн платформа

Протокол от заседание на комисия за подбор - Втори етап

Дейност 4 и Дейност 5

Протокол от заседание на комисия за подбор - Първи етап

Дейност 4 и Дейност 5

Дарение за Кризисния център за жени и деца

Протокол от заседание на комисия за подбор - Втори етап

Дейност 5

Протокол от заседание на комисия за подбор - Втори етап

Дейност 4

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе