„Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора”

Публикация   16:20     14 Oct, 2020 /     Деана Димова   /     99

социална услуга резидентен тип

„Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора” - делегирана държавна дейност

Местоположение: с цел гарантиране безопасността и сигурността на пострадалите лица, местоположението на Кризисния център се съобщава единствено на ангажираните по случаите институции.

  1. Вид на социалната услуга. – Кризисният център е социална услуга от резидентен тип с капацитет 8 места, в която е осигурено 24-часово обгрижване и наблюдение на нуждите на клиентите. Включва комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на потребителите при временно настаняване за период от 1 до 6 месеца. Социалната услуга се основава на социална работа и е насочена към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и за социално влючване.
  2. Целеви групи клиенти/потребители, които се обслужват в социалната услуга.
  • Лица жертва на  насилие
  • Лица жертви на вътрешен и/или външен трафик, с цел сексуална или трудова експлоатация
  • Деца до 18 г., жертви на насилие или  трафик, придружени от родители
  • Деца над 14 г. жертви на насилие или трафик, непридружени

Жертвите на насилие и трафик са групи със специфични и комплексни потребности, свързани с непосредствената им защита, овладяване на кризисно емоционално състояние, социална стабилизация,  рехабилитиране на травмата и реинтеграция, след преодоляване на тежките инциденти и провокираните от тях последствия.

  1. Специалисти: - управител, психолог, социални работници, сътр. социални дейности и други специалисти, които работят на график
  2. Услуги, които се предоставят в социалната услуга.

Социалните услуги се предоставят съгласно утвърдената методика, детайлизираната програма, както и съобразно нормативната уредба ЗЗДН, ЗБТХ, ЗСП, ЗЗД и др.

Кризисна интервенция

При приемане на потребител в криза, в зависимост от спецификата на случая се извършва комплекс от спешни мерки за осигуряване на незабавно облекчаване на симптомите с цел бързо стабилизиране на емоционалното състояние на нуждаещото се лице. Оказва се спешна психологическа подкрепа за преодоляване на шока, тревогата и силните емоции, породени от кризата. Предоставя се лично пространство и щадящо въздействие на околната среда.

Настаняване и хуманитарна помощ

На потребителите се осигуряват подслон, храна, дрехи, тоалетни принадлежности и вещи от първа необходимост с цел задоволяване на  основните нужди от сигурност, лично пространство, здравословно хранене и спазване на лична и околна хигиена, здравеопазване. Провежда се начален  инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Подробно се разясняват Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, План за действие при бедствия, аварии, инфекциозни заболявания и други критични ситуации. С цел задоволяване на здравните нужди на потребителите се оказва съдействие за провеждане на изследвания, консултации и прегледи от медицински специалисти. Осигуряват се предписаните лекарства и се осъществява контрол при приема по време на провеждане на лечението.

Социална работа

Социалната работа е съществен аспект от дейностите в Кризисен център. Изразява се основно в социално посредничество и застъпничество: придружаване до институции, съдействие за намиране на работа, промяна на постоянен адрес, избор/промяна на личен лекар, съдействие за подобряване контакта и комуникацията с близки/членове на семейството, които са ресурс за подкрепа и др. Провеждат се психосоциални консултации, релевантни на потребностите на клиента и с цел мобилизиране на потенциала на личността за справяне с житейските трудности и преодоляване на основните бариери, свързани с комуникация, себеутвърждаване и реализация в общността. При работата с деца в училищна възраст се осъществява интензивно взаимодействие с О „ЗД“ при Дирекция „Социално подпомагане” за преместване на детето в друго учебно заведение/детска градина и др. Осъществява индивидуална подкрепа и помощ в процеса на обучение и училищна подготовка.

В процеса на работа с жертви на трафик социалната работа включва посрещане  и придружаване на жертвата, помощ при издаване на лични документи, съдействие и застъпничество пред институции, помощ и  подкрепа в установяването на контакт с близките.  

При постъпване на нов потребител на екипна среща се определя водещ случая социален работник, който отговаря за изготвяне на оценка, съобразно идентифицираните потребности и индивидуалния план за предоставяне на услугата. При работа с деца периодично се провеждат мултидисциплинарни срещи с О „ЗД“ при Дирекция „Социално подпомагане” за обсъждане на постигнатите резултати и предприемане на адекватни действия при промяна на обстоятелствата.

Юридическо консултиране и процесуално представителство.

Юридическото консултиране включва разясняване на процедурите за водене на дело по Закон за защита срещу домашното насилие и подпомагане на клиента при изготвяне и депозиране на необходимия пакет документи. Друг аспект на юридическата помощ са консултациите по Закона за борба с трафика на хора, предимно по отношение на процедурата за определяне на статут на „специализирана защита” за жертви на трафик. При необходимост в процеса на работа по случая клиентите на социалната услуга получават адекватни насоки и консултации по ГПК. Юридическите консултации се провеждат от юрист с опит в областта на гражданското право и с практика в областта на Закон за защита срещу домашното насилие, Закон за закрила на детето, Закон за борба с трафика на хора.

Организация на свободното време

Дейностите по организация на свободното време включват беседи по социално значими теми, честване и отбелязване на национални и религиозни празници, посещения на настанените лица на концерти, изложби, спортни мероприятия и др. В контекста на дейностите се вписва и отбелязването на лични празници на клиентите, както и удовлетворяване на потребностите им от социални контакти, развлечение и разнообразие на ежедневието. Дейностите по организация на свободното време са различни по характер и са съобразени с предпочитанията и възрастта на клиентите.

 


Още Новини

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Децата от ЦСРИ в дискусия по социалната тема за ненасилието

Дискусия и рисунки

„Да оцветим света в оранжево“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Откриване на кампания "16 Световни дни срешу насилието на жени"

Да оцветим света в оранжево

Заключителна пресконференция по проект

Заключителна пресконференция

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ – (НЕ)ВИДИМАТА ЕПИДЕМИЯ

Национална телефонна линия

прессъобщение

проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

Прессъобщение

Проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе