DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

„Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора”

Публикация   16:20     14 Oct, 2020 /     Деана Димова   /     291

социална услуга резидентен тип

„Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора” - делегирана държавна дейност

Местоположение: с цел гарантиране безопасността и сигурността на пострадалите лица, местоположението на Кризисния център се съобщава единствено на ангажираните по случаите институции.

  1. Вид на социалната услуга. – Кризисният център е социална услуга от резидентен тип с капацитет 8 места, в която е осигурено 24-часово обгрижване и наблюдение на нуждите на клиентите. Включва комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на потребителите при временно настаняване за период от 1 до 6 месеца. Социалната услуга се основава на социална работа и е насочена към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и за социално влючване.
  2. Целеви групи клиенти/потребители, които се обслужват в социалната услуга.
  • Лица жертва на  насилие
  • Лица жертви на вътрешен и/или външен трафик, с цел сексуална или трудова експлоатация
  • Деца до 18 г., жертви на насилие или  трафик, придружени от родители
  • Деца над 14 г. жертви на насилие или трафик, непридружени

Жертвите на насилие и трафик са групи със специфични и комплексни потребности, свързани с непосредствената им защита, овладяване на кризисно емоционално състояние, социална стабилизация,  рехабилитиране на травмата и реинтеграция, след преодоляване на тежките инциденти и провокираните от тях последствия.

  1. Специалисти: - управител, психолог, социални работници, сътр. социални дейности и други специалисти, които работят на график
  2. Услуги, които се предоставят в социалната услуга.

Социалните услуги се предоставят съгласно утвърдената методика, детайлизираната програма, както и съобразно нормативната уредба ЗЗДН, ЗБТХ, ЗСП, ЗЗД и др.

Кризисна интервенция

При приемане на потребител в криза, в зависимост от спецификата на случая се извършва комплекс от спешни мерки за осигуряване на незабавно облекчаване на симптомите с цел бързо стабилизиране на емоционалното състояние на нуждаещото се лице. Оказва се спешна психологическа подкрепа за преодоляване на шока, тревогата и силните емоции, породени от кризата. Предоставя се лично пространство и щадящо въздействие на околната среда.

Настаняване и хуманитарна помощ

На потребителите се осигуряват подслон, храна, дрехи, тоалетни принадлежности и вещи от първа необходимост с цел задоволяване на  основните нужди от сигурност, лично пространство, здравословно хранене и спазване на лична и околна хигиена, здравеопазване. Провежда се начален  инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Подробно се разясняват Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, План за действие при бедствия, аварии, инфекциозни заболявания и други критични ситуации. С цел задоволяване на здравните нужди на потребителите се оказва съдействие за провеждане на изследвания, консултации и прегледи от медицински специалисти. Осигуряват се предписаните лекарства и се осъществява контрол при приема по време на провеждане на лечението.

Социална работа

Социалната работа е съществен аспект от дейностите в Кризисен център. Изразява се основно в социално посредничество и застъпничество: придружаване до институции, съдействие за намиране на работа, промяна на постоянен адрес, избор/промяна на личен лекар, съдействие за подобряване контакта и комуникацията с близки/членове на семейството, които са ресурс за подкрепа и др. Провеждат се психосоциални консултации, релевантни на потребностите на клиента и с цел мобилизиране на потенциала на личността за справяне с житейските трудности и преодоляване на основните бариери, свързани с комуникация, себеутвърждаване и реализация в общността. При работата с деца в училищна възраст се осъществява интензивно взаимодействие с О „ЗД“ при Дирекция „Социално подпомагане” за преместване на детето в друго учебно заведение/детска градина и др. Осъществява индивидуална подкрепа и помощ в процеса на обучение и училищна подготовка.

В процеса на работа с жертви на трафик социалната работа включва посрещане  и придружаване на жертвата, помощ при издаване на лични документи, съдействие и застъпничество пред институции, помощ и  подкрепа в установяването на контакт с близките.  

При постъпване на нов потребител на екипна среща се определя водещ случая социален работник, който отговаря за изготвяне на оценка, съобразно идентифицираните потребности и индивидуалния план за предоставяне на услугата. При работа с деца периодично се провеждат мултидисциплинарни срещи с О „ЗД“ при Дирекция „Социално подпомагане” за обсъждане на постигнатите резултати и предприемане на адекватни действия при промяна на обстоятелствата.

Юридическо консултиране и процесуално представителство.

Юридическото консултиране включва разясняване на процедурите за водене на дело по Закон за защита срещу домашното насилие и подпомагане на клиента при изготвяне и депозиране на необходимия пакет документи. Друг аспект на юридическата помощ са консултациите по Закона за борба с трафика на хора, предимно по отношение на процедурата за определяне на статут на „специализирана защита” за жертви на трафик. При необходимост в процеса на работа по случая клиентите на социалната услуга получават адекватни насоки и консултации по ГПК. Юридическите консултации се провеждат от юрист с опит в областта на гражданското право и с практика в областта на Закон за защита срещу домашното насилие, Закон за закрила на детето, Закон за борба с трафика на хора.

Организация на свободното време

Дейностите по организация на свободното време включват беседи по социално значими теми, честване и отбелязване на национални и религиозни празници, посещения на настанените лица на концерти, изложби, спортни мероприятия и др. В контекста на дейностите се вписва и отбелязването на лични празници на клиентите, както и удовлетворяване на потребностите им от социални контакти, развлечение и разнообразие на ежедневието. Дейностите по организация на свободното време са различни по характер и са съобразени с предпочитанията и възрастта на клиентите.

 


Още Новини

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Децата от ЦСРИ в дискусия по социалната тема за ненасилието

Дискусия и рисунки

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе