DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Проект "FIRST - изграждане на капацитет за първи точки за контакт за жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола”

Публикация   17:19     15 Ян, 2016 /     Деана Димова   /     670

Сдружение „Център Динамика” е партньор в международен проект  FIRST – изграждане на капацитет за първи точки за контакт за жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола”  с участието на България, Словения, Хърватия и Обединеното кралство, популяризиращ първото действие срещу насилието. Създаването на мрежа FIRST”, включваща най-малко 25 първи точки на контакт, ще се извършва на национално ниво във всяка страна партньор. Иновативен аспект на проекта е разработване на интерактивен електронен инструментариум FIRST e-Toolbox – програма за елекронно обучение на специалисти, работещи в първите точки за контакт (медицински работници, учители, професиона-листи от НПО, социални работници, психолози, консултанти, служители на правопри-лагащи органи и т.н.)  и инструмент за електронна психосоциална и правна подкрепа за жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола.

            Основната цел на проекта е да се осигури широкодостъпна и ефективна психосоциална подкрепа и юридическа помощ на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола, чрез която да се гарантира ранно откриване на насилие, възстановяване от травматичните преживявания и подобряване качеството на живот на пострадилите.

            Специфични цели:

 • да се осигурят съответните знания и информация за професионалисти, работещи в първите точки за контакт;
 • да се гарантира ранно откриване на домашно насилие и насилие, основано на пола чрез осигуряване на възможност на жертвите да търсят и получават адекватна професионална помощ;
 • да се повиши нивото на информираност на специалистите и широката общественост по отношение на домашното насилие и насилието, основано на пола.

Целеви групи:

 • професионалисти в първите точки за контакт;
 • жертви на домашно насилие (възрастни и деца) и насилие, основано на пола;
 • широка общественост

Дейности:

 • създаване на мрежи FIRST от точки за първоначален контакт във всяка държава – партньор;
 • развиване и внедряване на FIRST е-инструментариум (електронна програма за обучение и електронен инструмент за помощ на жертвите на насилие) на избраните места за първоначален контакт;
 • провеждане на обучителни модули за специалисти, работещи в първи точки за контакт с жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола;
 • разпространение на целите, дейностите и резултатите сред заинтересованите страни и привличане на обществения интерес чрез интернет страницата на проекта, социални медии, преса и др.;
 • международна конференция

Очаквани резултати от проекта:

 • създадени национални мрежи от първични точки за контакт с жертви на домашно насилие и насилие основано на пола в страните – партньори;
 • повишено ниво на квалификация на специалисти, които действат като първоначални точки на контакт;
 • повишено ниво на ранно откриване на домашно насилие и насилие, основано на пола чрез повишено познание на съответните професионалисти;
 • професионална подкрепа, предлагана на жертвите на насилие;
 • публично призната подкрепа на пострадалите от домашно насилие и насилие, основано на пола чрез овластяване на жертвите да търсят и приемат помощта;
 • повишена осведоменост на широката общественост и разрушаване стериотипите по отношение на домашното насилие и насилието, основано на пола.  

Проектът е  финансово подкрепен от Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз и  се реализира в рамките на 24 месеца (януари 2016г. - декември 2017г.) съвместно от ISA институт – Словения, Асоциация „SOS - линия за жени и деца – жертви на насилие” – Словения, Сдружение на центрове за социална работа – Словения, B2 Ltd.  – Словения, Център за жени, жертви на войната (Centre ROSA) – Хърватия, Сдружение „Център Динамика” – България и The AIRE Centre – Обединено кралство.

За повече информация: http://www.firstaction.eu


Още Новини

Академия за акушерки

Посещение в РУ "Ангел Кънчев"

Постигнати очаквани резултати по програма „Закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуг

Посещение в Община Русе

Посещение в УМБАЛ "Канев"

Конкурс за постер

Финална конференция

Стартира проект към Фонд "Социална закрила" за подкрепа на Кризисния център

Конференция по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

Представяне на резултатите от дейностите по проекта и всички продукти.

ДОКЛАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 по проект №BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе по Проект №BG05SFOP001-2.025-0007,

Дейност 3 "Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе"

Кръгла маса по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе