DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Проект "FIRST - изграждане на капацитет за първи точки за контакт за жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола”

Публикация   17:19     15 Jan, 2016 /     Деана Димова   /     195

Сдружение „Център Динамика” е партньор в международен проект  FIRST – изграждане на капацитет за първи точки за контакт за жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола”  с участието на България, Словения, Хърватия и Обединеното кралство, популяризиращ първото действие срещу насилието. Създаването на мрежа FIRST”, включваща най-малко 25 първи точки на контакт, ще се извършва на национално ниво във всяка страна партньор. Иновативен аспект на проекта е разработване на интерактивен електронен инструментариум FIRST e-Toolbox – програма за елекронно обучение на специалисти, работещи в първите точки за контакт (медицински работници, учители, професиона-листи от НПО, социални работници, психолози, консултанти, служители на правопри-лагащи органи и т.н.)  и инструмент за електронна психосоциална и правна подкрепа за жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола.

            Основната цел на проекта е да се осигури широкодостъпна и ефективна психосоциална подкрепа и юридическа помощ на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола, чрез която да се гарантира ранно откриване на насилие, възстановяване от травматичните преживявания и подобряване качеството на живот на пострадилите.

            Специфични цели:

 • да се осигурят съответните знания и информация за професионалисти, работещи в първите точки за контакт;
 • да се гарантира ранно откриване на домашно насилие и насилие, основано на пола чрез осигуряване на възможност на жертвите да търсят и получават адекватна професионална помощ;
 • да се повиши нивото на информираност на специалистите и широката общественост по отношение на домашното насилие и насилието, основано на пола.

Целеви групи:

 • професионалисти в първите точки за контакт;
 • жертви на домашно насилие (възрастни и деца) и насилие, основано на пола;
 • широка общественост

Дейности:

 • създаване на мрежи FIRST от точки за първоначален контакт във всяка държава – партньор;
 • развиване и внедряване на FIRST е-инструментариум (електронна програма за обучение и електронен инструмент за помощ на жертвите на насилие) на избраните места за първоначален контакт;
 • провеждане на обучителни модули за специалисти, работещи в първи точки за контакт с жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола;
 • разпространение на целите, дейностите и резултатите сред заинтересованите страни и привличане на обществения интерес чрез интернет страницата на проекта, социални медии, преса и др.;
 • международна конференция

Очаквани резултати от проекта:

 • създадени национални мрежи от първични точки за контакт с жертви на домашно насилие и насилие основано на пола в страните – партньори;
 • повишено ниво на квалификация на специалисти, които действат като първоначални точки на контакт;
 • повишено ниво на ранно откриване на домашно насилие и насилие, основано на пола чрез повишено познание на съответните професионалисти;
 • професионална подкрепа, предлагана на жертвите на насилие;
 • публично призната подкрепа на пострадалите от домашно насилие и насилие, основано на пола чрез овластяване на жертвите да търсят и приемат помощта;
 • повишена осведоменост на широката общественост и разрушаване стериотипите по отношение на домашното насилие и насилието, основано на пола.  

Проектът е  финансово подкрепен от Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз и  се реализира в рамките на 24 месеца (януари 2016г. - декември 2017г.) съвместно от ISA институт – Словения, Асоциация „SOS - линия за жени и деца – жертви на насилие” – Словения, Сдружение на центрове за социална работа – Словения, B2 Ltd.  – Словения, Център за жени, жертви на войната (Centre ROSA) – Хърватия, Сдружение „Център Динамика” – България и The AIRE Centre – Обединено кралство.

За повече информация: http://www.firstaction.eu


Още Новини

Международно обучение по проект MARTE

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-3.003-0090, „СЪДЕБНАТА РЕФОРМА ПОД ЛУПА II“

През месец септември се проведоха информационни срещи в изпъление на проект Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ .

ПРОЕКТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА С ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение по Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе