DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Консултативен център за пострадали от домашно насилие

Публикация   11:19     25 Oct, 2020 /     Деана Димова   /     110

Консултативен център за пострадали от домашно насилие

 „Консултативен център за пострадали от домашно насилие”

 

Местоположение: гр. Русе, ул. „Панайот Хитов” № 9 (админ. офис на Сдружение „Център Динамика”)

Към сдружението функционира Консултативен център за подкрепа на пострадали от насилие, предоставящ услуги и консултации за директно подпомагане на пострадали от домашно насилие.

  1. Специалисти -  психолог, социален  работник, юрист
  2. Предоставяни услуги.

      І. Програма “Възстановяване и защита”, включваща:

  • Телефонно кризисно консултиране, психологическо консултиранеинформационно-разяснителни консултации по Закон за защита от домашно насилие (ЗЗДН), помощ при изготвянето на молби по ЗЗДН,  изготвяне на психологическо становище във връзка със защита по ЗЗДН, представителство в РС,  юридически консултации по ЗЗДН, ЗЗД, ГПК и НПК,  социално застъпничество, насочване към институции, доставчици на социални услуги, правозащитни организации и др.

    ІІ. Програма  ”Превенция”  включваща:

  • Програми за развитие на социалната компетентност – умения за решаване на проблеми; умения за търсене на работа; умения за общуване и междуличностно взаимодействие. Програмите се реализират чрез работа в група с участници клиенти на центъра. Групата се води от обучените членове на екипа.
  • Програми за тренинг обучения - Обучителна програма, чрез  интерактивни обучения за ученици, свързани с проблемите на насилието и превенцията на рисковото сексуално поведение сред младите хора, модули - насилие, трафик, дискриминация и др., програма за овластяване, съдържаща модули за социални умения, човешки права и др., обучения за професионалисти от помагащите професии, полицейски служители, социални работници и др.,  кампании сред широката общественост,  изследователска и издателска дейност.

ІІІ. Специализирана програма за работа с извършители на домашно насилие

  • Индивидидуална работа с психолог и социален работник и групова работа с психолог и социален работник.

 

 


Още Новини

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Децата от ЦСРИ в дискусия по социалната тема за ненасилието

Дискусия и рисунки

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе