DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Консултативен център за пострадали от домашно насилие

Публикация   11:19     25 Окт, 2020 /     Деана Димова   /     824

Консултативен център за пострадали от домашно насилие

 „Консултативен център за пострадали от домашно насилие”

 

Местоположение: гр. Русе, ул. „Панайот Хитов” № 9 (админ. офис на Сдружение „Център Динамика”)

Към сдружението функционира Консултативен център за подкрепа на пострадали от насилие, предоставящ услуги и консултации за директно подпомагане на пострадали от домашно насилие.

  1. Специалисти -  психолог, социален  работник, юрист
  2. Предоставяни услуги.

      І. Програма “Възстановяване и защита”, включваща:

  • Телефонно кризисно консултиране, психологическо консултиранеинформационно-разяснителни консултации по Закон за защита от домашно насилие (ЗЗДН), помощ при изготвянето на молби по ЗЗДН,  изготвяне на психологическо становище във връзка със защита по ЗЗДН, представителство в РС,  юридически консултации по ЗЗДН, ЗЗД, ГПК и НПК,  социално застъпничество, насочване към институции, доставчици на социални услуги, правозащитни организации и др.

    ІІ. Програма  ”Превенция”  включваща:

  • Програми за развитие на социалната компетентност – умения за решаване на проблеми; умения за търсене на работа; умения за общуване и междуличностно взаимодействие. Програмите се реализират чрез работа в група с участници клиенти на центъра. Групата се води от обучените членове на екипа.
  • Програми за тренинг обучения - Обучителна програма, чрез  интерактивни обучения за ученици, свързани с проблемите на насилието и превенцията на рисковото сексуално поведение сред младите хора, модули - насилие, трафик, дискриминация и др., програма за овластяване, съдържаща модули за социални умения, човешки права и др., обучения за професионалисти от помагащите професии, полицейски служители, социални работници и др.,  кампании сред широката общественост,  изследователска и издателска дейност.

ІІІ. Специализирана програма за работа с извършители на домашно насилие

  • Индивидидуална работа с психолог и социален работник и групова работа с психолог и социален работник.

 

 


Още Новини

Академия за акушерки

Посещение в РУ "Ангел Кънчев"

Постигнати очаквани резултати по програма „Закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуг

Посещение в Община Русе

Посещение в УМБАЛ "Канев"

Конкурс за постер

Финална конференция

Стартира проект към Фонд "Социална закрила" за подкрепа на Кризисния център

Конференция по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

Представяне на резултатите от дейностите по проекта и всички продукти.

ДОКЛАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 по проект №BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе по Проект №BG05SFOP001-2.025-0007,

Дейност 3 "Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе"

Кръгла маса по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе