DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Публикация   23:02     14 Feb, 2021 /     Деана Димова   /     36

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския
социален фонд по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформа в съдебната
системи”.
Бенефициент е сдружение „Център „Динамика” – Русе.
Партньори по проекта са Клуб „Отворено общество“- Русе и Районен съд- Русе.
Целта на проекта е принос в използването на алтернативни методи за решаване на правни спорове в
работата на Районен съд – Русе и улесняване достъпа на гражданите до предоставяне на правосъдие.
Настощия проект предвижда независим анализ на съдебната реформа в областта на извъсъдебното
решаване на спорове, ще бъдат предложени добри практики за засилване на ролята на алтернативните
методи за решаване на спорове и ще бъде създаден механизъм, поволяващ интерактивен и безплатен
достъп до потенциални решения при решаването на семейни спорове- съдебни иизвънсъдебни, и
свързаните с това разноски и време.
Акцент в резултатите от проектното предложение е създаването на Център по медиация към Районен
съд – Русе
Успешната реализация на проекта би довела до:

  • Промяна на организацията на начина на провеждане на делата по семейни спорове в Районен съд - Русе;
  • Увеличаване броя на извънсъдебните споразумения, представляващи форма на граждански контрол върху функциониране на съдебната система;
  • разтоварване на съдебния апарат от делата по семейни спорове. Проектът “Съдебната реформа под лупа ІІ” надгражда изпълнението на проект „Съдебна реорма под лупа”, който се реализира от същите партньори: Сдружение „Център Динамика”, Клуб „Отворено общество” – Русе и Районен съд – Русе. При определянето на настоящите дейности са взети предвид изводите и препоръките, направени от реализираните проучнатия и анализи от проект „Съдебната реформа под лупа”, осъществен в периода 18.02.2019 – 18.07.2020 г. Оновната му цел беше прилагане на гражданския контрол върху реформата в съдебната система на територията на Районен съд – Русе и повишаване на прозрачността върху работата по гражданските дела.

Продължителност на проекта: 1.02.2021 – 31.03.2022г.
Обща стойност на проекта: 96 527,20 лв., от които
82 048,12 лв. европейско финансиране и
14 479,08 лв. национално съфинансиране


----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален
фонд


Още Новини

Международно обучение по проект MARTE

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-3.003-0090, „СЪДЕБНАТА РЕФОРМА ПОД ЛУПА II“

През месец септември се проведоха информационни срещи в изпъление на проект Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ .

ПРОЕКТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА С ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение по Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе