DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Прессъобщение по Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Публикация   23:09     25 Фев, 2021 /     Деана Димова   /     434

Нов проект надгражда работата на трима партньори от Русе върху
реформата в съдебната система

 

Проектът “Съдебната реформа под лупа ІІ” надгражда изпълнението на проект „Съдебна
реформа под лупа”, който се реализира от Сдружение „Център Динамика”, Клуб „Отворено
общество” – Русе и Районен съд – Русе през периода 18.02.2019 – 18.07.2020 г.
При определянето на дейностите в новия проект са взети предвид изводите и препоръките,
направени от реализираните проучвания и анализи от предходния проект, чиято основната цел
беше прилагане на гражданския контрол върху реформата в съдебната система на територията
на Районен съд – Русе и повишаване на прозрачността върху работата по гражданските дела.
Настоящият проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформа в съдебната системи”.
Бенефициент е сдружение „Център „Динамика” – Русе. Партньори по проекта са отново Клуб „Отворено общество“- Русе и Районен съд- Русе. Целта на проекта е принос в използването на алтернативни методи за решаване на правни
спорове в работата на Районен съд – Русе и улесняване достъпа на гражданите до предоставяне
на правосъдие.
Проектът предвижда независим анализ на съдебната реформа в областта на извънсъдебното
решаване на спорове, ще бъдат предложени добри практики за засилване на ролята на
алтернативните методи за решаване на спорове и ще бъде създаден механизъм, позволяващ
интерактивен и безплатен достъп до потенциални решения при решаването на семейни спорове- съдебни и извънсъдебни, и свързаните с това разноски и време. 
Акцент в резултатите от проектното предложение е създаването на Център по медиация към
Районен съд – Русе

 

Продължителност на проекта: 1.02.2021 – 31.03.2022г.


Обща стойност на проекта: 96 527,20 лв., от които
82 048,12 лв. европейско финансиране и
14 479,08 лв. национално съфинансиране


----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд


Още Новини

Конференция по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

Представяне на резултатите от дейностите по проекта и всички продукти.

ДОКЛАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 по проект №BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе по Проект №BG05SFOP001-2.025-0007,

Дейност 3 "Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе"

Кръгла маса по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

Д2 -Доклад анали от мониторинг върху действията на администрацията на община Иваново

8 март!

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, РУСЕНСКА ОБЛАСТ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Пресконференция по проект "Партньорство с кауза"

Прессъобщение - проект BGJUSTICE-4.002-0001 „Партньорство с кауза“

Прессъобщение - проект № BG05SFOP001-2.025-0007 „За бъдещо развитие на община Иваново“

Прессъобщение - Дейност 5 по проект „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“

Дейност 5 - Обособяване на „Клуб семейното планиране“

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе