DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Проект в партньорство с Община Русе

Публикация   22:38     07 Feb, 2022 /     Деана Димова   /     139

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „Център Динамика“ е партньор на Община Русе  по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ с Договор № BG05M9OP001-2.056-0007-C01, финансиран  по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

В края на месец ноември 2021 г. стартира работата по Дейност 2 „Психологическа подкрепа на лицата от целевата група при избор на подходяща професия/специалност, съобразно техните индивидуални и личностни особености“. Дейността е насочена към оказване на психологическа подкрепа на лица, настанени в социалните жилища в Община Русе, включително и деца навършили 16 г., в риск и отпаднали от училище.

Наетите специалисти – психолог и социален сътрудник са в процес на идентифициране на потребностите от професионална подкрепа на лица без квалификация и с нисък образователен ценз – „изключени“ от възможността да упражняват дейност, която да им носи доходи, както и застрашени  от социално изключване и от бедността, която ги съпътства.

Психологическата подкрепа цели да подпомогне мотивацията и професионалната ориентация на лицата от уязвимите групи, за да се насочат към образователни и квалификационни програми, както и да се включат в пазара на труда.

Работата на специалистите се извършва по определен график в Социалното жилище. Към момента настанени са 7 семейства, които получават комплексна подкрепа от партньорите по  проекта.


Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе