DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ - Онлайн платформа

Публикация   22:54     16 Фев, 2022 /     Деана Димова   /     387

Онлайн платформа

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Онлайн плаформа за медиация към Районен съд - Русе  е  създадена по проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“. Проектът се реализира от Сдружение „Център Динамика“ - Русе в партньорство с Клуб „Отворено общество“ - Русе и Районен съд - Русе  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“. Основната му  цел е да допринесе за  използването на алтернативни методи за решаване на правни спорове в работата на Районен съд - Русе и улесняване достъпа на гражданите до предоставяне  на правосъдие.

На адрес http://www.mediacia-ruse.eu/  се  съдържа информация за проекта, за медиацията като метод за извънсъдебно решаване на спорове, любопитни факти, документи, създадени по проекта, данни за контакт. Най-важната част от платформата е интерактивния въпросник, който е разработен като гъвкава система за даване на най-пълен отговор на възникналите казуси на родители в семеен спор. В зависимост от отговорите, желаещите да се възползват от безплатната услуга он-лайн биват прехвърляни на доуточняващи въпроси, в края на които се получава изчерпателна информация за медиацията, срокове на изпълнение и необходими финансови ресурси. Например при казус за прекратяване на лични взаимоотношения между лица със сключен брак, разработеният уникален инструмент прехвърля към въпроси като: Имате ли деца под 18-годишна възраст?; Кой от двамата родители приоритетно полага грижи? Какви са Вашите месечни разходи за детето/децата (в лева); Каква издръжка претендирате? (на месец); Какво общо имущество притежавате?; Данъчната оценка на имота; Застрахователната оценка на МПС; Как бихте описали отношенията си с другия партньор?; Какво сте предприели за прекратяване на отношенията към настоящия момент?; За да бъдем максимално полезни, изберете от падащото меню населеното място, в което живее Вашият партньор? Системата генерира отговор като: „Вашият казус изключително подходящ за разрешаване чрез процедура по медиация!

Медиацията представлява способ за извънсъдебно разрешаване на спорове. Ръководи се от вписан към Министерство на правосъдието медиатор. Той изслушва и напътства спорещите за намиране на взаимноизгодно решение, което да отговаря на най-добрия интерес на детето. Комуникацията между страните и медиатора в хода на процедурата е изцяло поверителна. От друга страна, медиаторът е независим, неутрален и безпристрастен. Подпомага съпрузите доброволно да намерят общ консенсус за разрешаване на спора, без да им налага конкретно решение. Медиаторът паралелно следи дали обсъжданото е в интерес на детето и съдейства за генерирането на максимален набор от решения. Постигнатото споразумение следва да бъде одобрено от съда задължително в присъствието на съпрузите. Веднъж одобрено, бракът се счита за прекратен, а останалите вписани в споразумението задължения подлежат на принудително изпълнение със съдействието на органите на реда.

За повече информация: Деана Димова, ръководител на проекта 0887493503


Още Новини

Конференция по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

Представяне на резултатите от дейностите по проекта и всички продукти.

ДОКЛАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 по проект №BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе по Проект №BG05SFOP001-2.025-0007,

Дейност 3 "Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе"

Кръгла маса по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

Д2 -Доклад анали от мониторинг върху действията на администрацията на община Иваново

8 март!

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, РУСЕНСКА ОБЛАСТ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Пресконференция по проект "Партньорство с кауза"

Прессъобщение - проект BGJUSTICE-4.002-0001 „Партньорство с кауза“

Прессъобщение - проект № BG05SFOP001-2.025-0007 „За бъдещо развитие на община Иваново“

Прессъобщение - Дейност 5 по проект „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“

Дейност 5 - Обособяване на „Клуб семейното планиране“

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе