DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“

Публикация   10:07     09 Март, 2022 /     Деана Димова   /     324

Дейност 4 „Мобилна работа и кампания сред рисковите групи на проекта за разясняване на здравно-осигурителните им права и задължения“

Сдружение „Център Динамика“ е партньор на Община Русе  по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

През месец Януари 2022 г. стартира Дейност 4 „Мобилна работа и кампания сред рисковите групи на проекта за разясняване на здравно-осигурителните им права и задължения“, чрез която се цели повишаване на информираността на лицата от рисковите групи относно социалните и здравните им права за подобряване на достъпа до здравни и социални услуги. Целевата група на дейността са лица, настанени в социалните жилища в Община Русе, включително млади майки с деца и лица от етническите малцинства в ромските квартали.

 Наетите специалисти социален работник и медицински специалист осъществяват мобилна работа в социалните жилища и на терен за информиране и консултиране на целевата група за здравните и социалните им права, както и съдействие пред съответните отговорни институции. Предвижда се провеждане на информационни кампании сред рискови групи два пъти в годината. Работата на специалистите се извършва по определен график в социалните жилища, а по време на кампаниите и на терен в кварталите „Тракция“ и „Селеметя“.

Към настоящия момент са разработени достъпни информационни материали за провеждане на беседи и индивидуални консултации с целевата група по проекта.


Публикуван на : 09.03.2022 г.

Още Новини

Академия за акушерки

Посещение в РУ "Ангел Кънчев"

Постигнати очаквани резултати по програма „Закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуг

Посещение в Община Русе

Посещение в УМБАЛ "Канев"

Конкурс за постер

Финална конференция

Стартира проект към Фонд "Социална закрила" за подкрепа на Кризисния център

Конференция по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

Представяне на резултатите от дейностите по проекта и всички продукти.

ДОКЛАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 по проект №BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе по Проект №BG05SFOP001-2.025-0007,

Дейност 3 "Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе"

Кръгла маса по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе